Fiske på Bornholm

Öring

Bornholms natur är enastående på många sätt. Ett exempel är de många vattendragen med havsöringsreproduktion. Av öns cirka femtio åar och bäckar är ungefär hälften goda öringlokaler, i vilka det försiggår en naturlig fortplantning. Havsöringen har samma levnadssätt som andra laxfiskar; de kläcks i strömmande sötvatten, växer sig större och simmar så småningom ut i havets mer komplexa ”skafferi”. Här äter de sig tjocka och feta tills naturen återkallar dem till födelseån, där de skall bidraga till artens fortbestånd. Naturen har inrättat det så vist, att merparten av lekvandringarna försiggår under den period sötvattnen är fredade. Uppehållet i  reproduktionslokalen är dessutom kortvarigt, varför leken oftast resulterar i det maximala antalet yngel som vattendraget kan bära.

 

Fisket efter havsöring är huvudsakligen kustnära - antingen i form av spinnfiske från strand och  klippor, eventuellt med vadarstövlar som utrustning, eller från småbåtar med vars hjälp man kan avsöka längre sträckor med betet på släp. Den vanligaste, om än kanske inte allra effektivaste, fiskemetoden är vadarfisket, eftersom den inte kräver så dyr och sofistikerad utrustning och för att Bornholm kan erbjuda överraskande många goda fiskeplatser. Det rör sig då huvudsakligen om uddar, stensamlingar och skär gärna i närheten av åarnas utlopp. Dock är de öringförande sötvattnens utlopp fredade inom en radie av 500 meter under tiden 16/9-16/1. För Blykobbe Å, Laeså och Öleå gäller denna fredning hela året. Man kan fånga havsöring på Bornholm under alla årstider, men för kustfiske är perioden oktober-juni bäst och den absoluta högsäsongen ligger i månaderna februari-maj.

 

Även om farvattnen kring Bornholm är utsatta för ett intensivt förvärvsfiske efter lax och torsk, finns det plats och möjligheter för sportfiskaren. Lyckligtvis finns det ett otal grynnor och djupgravar, som gör trålfisket besvärligt och därmed ger torsken frid - åtminstone tills nöjesfiskaren kommer med sina pilkar och drag. Ett effektivt torskfiske kräver att man har tillgång till båt eller följer med någon av alla de turbåtar, som utgår från olika ställen längs öns kust. Småtorsk kan fiskas hela året, medan de stora bjässarna med fördel fångas under de månader, vars namn innehåller bokstaven r (september-april).

 

Av naturliga skäl är Bornholms sötvattendrag begränsade till antal och area. Det förekommer emellertid trots detta ett livligt sötvattensfiske i sjöar, mossar och dammar. Främst är det de traditionella arterna man då hoppas på; abborre, gädda, ål och sutare. Det finns också ett antal ”put & take” vatten med främst regnbågsforell.

 

I Danmark krävs fiskekort för sportfiske om man är mellan 18 och 67 år. Dessa kan köpas på postkontor och turistbyråer. För att man skall få behålla fångsten krävs det att storleken på fiskarna, man har fångat, överstiger vissa minimimått som är specifika för respektive art. Man kan hyra båtar och redskap samt medfölja turfiskebåtar på flera olika ställen längs Bornholms kust.

 

Klicka här för att boka färja till Bornholm