Resevillkor

RESEVILLKOR FÖR HOTELL, LÄGENHETER, VANDRARHEM, CAMPING- & CYKELPAKET
 

Priserna är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.
 

Priserna baseras på valutasituationen. Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum samt för tryckfel i prislista och katalog.
 

Bokningen blir bindande så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av bokningsstället. Vid betalning med kreditkort erläggs 10% av hela bokningsbeloppet som deposition i samband med bokningen. Resterande belopp skall vara betalt 7 dagar före avresa. Vi sänder ett påminnelsemail med en betalningslänk cirka 10 dagar före avresan. Vid bokning inom 7 dagar före avresa debiteras den totala summan direkt. Vissa aktiviteter som konserter, transporter och liknande kan kräva debitering direkt vid bokning. Dessa kan heller inte återbetalas. Beloppet skall betalas senast 10 dagar före avresan vid betalning mot faktura. Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven tid, betraktar vi bokningen som annullerad, varefter bestämmelserna i punkt 4 träder i kraft.
 

Kunden har alltid rätt att - mot en avgift - avboka resan enligt följande: 
Tidigare än 30 dagar före avresan; 0 kr. 
Senare än 30 dagar men tidigare än 3 bankdagar före avresan; 400 kr. 
Senare än 3 bankdagar före avresan; 50% av totalsumman.

 

Särskilda villkor gäller för bokning av stugor klicka här

 

 

Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt de allmänna resevillkoren, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Team Bornholm fastställd avbeställningsavgift på 200 kr samt avbeställningsskyddet. Sjukdom eller andra allvarliga incidenter måste kunna styrkas med intyg och vara Team Bornholm tillhanda senast 10 dagar efter avbeställningen. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast.
 

Resenären frigörs inte från betalningsansvar, även om han/hon på grund av force majeure (krig, atom- och naturkatastrofer eller liknande) blir förhindrad att utnyttja resan.
 

Teknisk arrangör är Team Bornholm AB.
 

För samtliga bokningar gäller SRFs villkor för paketresor 
 

Reklamation. Ev. klagomål skall framföras till ansvarig hotellchef eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen så kontakta Team Bornholm per tfn. +46 411 558720 eller fax +46 411 558705 Reklamationsrätten är förlorad om Ni inte meddelar uthyraren på plats. Lämnar Ni semesterbostaden utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Team Bornholm skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter hyrestidens slut.
 

Ändringskostnader. Ändrig av färjetider: 100 sek. Ändring av boende: 250 sek. Ändring av både färjetider och boende: 300 sek.