Allige - Sandvig

Båtar i Allinge

De båda helt sammanbyggda städerna Allinge och Sandvig kan historiskt härledas till två medeltida fiskelägen. Dessa spelade stor roll i Hansestäderna vidsträckta nät av sillmarknader. Tvillingstäderna uppfattade förr som lite fjärran från civilisationen. Icke desto mindre var det denna del av Bornholm som först gick in i "den märkliga bransch som lever av sina gäster" Då på nittonhundratalets början va det främst tyskarna som valde att tillbringa sina ferier här. Under fram för allt åren före första världskriget växte många hotell och pensionat upp i området och som kom att prägla livet i synnerhet Sandvig. Efter en nedgång under krigen då verksamheten i stenbrotten i viss mån blev räddningen för ekonomin utvecklades åter turismen och idag Allinge - Sandvig en stor del av bornholmska turisterna.

 

Många lockas hit upp av den storslagna naturen och de kulturhistoriska lämningarna. Öns barska nordspets är skapad som en enorm rundklippa med isens avslipades stötsida sluttande jämt ned mot havet i nordost medan västsidan brant och dramatisk. Allinge hamn har sprängts ut ur berggrunden och livet i staden kretsar i  många och mycket kring densamma. Under sommaren söker sig åtskilliga fritidsskeppare hit och här i från kan man periodvis ta sig till Chritiansö och Simrishamn med de passagerarfartyg som anlöper hamnen. Kyrkan i Allinge är ursprungligen sengotisk men har byggts om flera gånger, senast 1892, då tvärskeppet med kor i öster uppfördes. Inne i kyrkan finns fler intressanta detaljer, bland annat en altartavla från 1625 och ett krucifix från tidigt 1500-tal.

 

Allinge hamn har sprängts ut ur berggrunden och livet i staden kretsar i mångt och mycket kring densamma. Under sommaren söker sig åtskilliga fritidsskeppare hit och härifrån kan man ta sig till Christiansö och Simrishamn med de passagerarfartyg som dagligen anlöper hamnen. Invånarna i området är huvud-sakligen sysselsatta inom fiskeri och fiskförädlingsindustri samt, under högsäsongen, naturligtvis turism.

 

Kyrkan i Allinge är ursprungligen sengotisk men har byggts om flera gånger, senast 1892, då tvärskeppet med kor i öster uppfördes. Inne i kyrkan finns flera intressanta detaljer, bland annat en altartavla från 1625 och ett krucifix från tidigt 1500-tal. På kyrkogården står en runsten som från början kommer från Klemensker. Inskriften lyder: ”Brune och hans bröder lär denna sten resa efter sin fader Thorlak och sin broder Espe”. Väster om den nya kyrkogården finns en särskild begravningsplats, varpå man begravt ryska soldater som dog på Bornholm 1945-46. För att hedra deras minne har en obelisk i polerad granit rests intill kyrkogården.

 

I gränslandet mellan de två städerna - vid Madsebakke - finns Bornholms största hällrist-ningsfält. Nedanför, alldeles vid havet, har man valt att placera skolan, som därmed har fått ett både vackert och unikt läge. Vid hamnen i Sandvig ligger den gamla rådstugan, vilken en gång var säte för tinget samt tjänstgjorde som vakt- och arresthus. Nu används den till olika konstutställningar under sommaren.

 

I närheten börjar också den egentliga strandpromenaden. I den norra delen, vid ingången till Östersöbadet, har man rest en minnessten över öns befriare från 1658, Jens Kofoed. Badgästerna erbjuds här såväl sand- som klippstrand, men vid pålandsvindar kan havsbadet vara vanskligt och då bör man istället utnyttja det speciella böljebadhuset, som ligger i omedelbar anslutning till stranden, vars norra del uppvisar kustskansar från lübeckertiden.

Fyrvägen, som börjar vid Östersöbadet, samt stigarna vidare upp längs nordostkusten är vidunderligt vackra. Ursprungligen är de anlagda som räddningsstigar, varifrån hjälp kunde lämnas till skepp i sjönöd. Mer därom i avsnittet om vandringsturer.

 

Klicka här för att boka hotell i Sandvig